Camp Bastion and Airfield

Camp Bastion and Airfield


© Anthony C Heaford 2016